Авторски права
НаназадkemaПечати

Сите информации, содржини и слики, објавени на интернет страниците на друштвото Кема д.о.о., се сопственост на друштвото Кема д.о.о. и во законски дозволени рамки се предмет на заштита на авторски права и можат да се употребуваат само во некомерцијални прилики, каде што мора да се сочуваат сите наведени воочувања за авторските права, значи не е дозволено да се препишуваат, умножуваат или на некој друг начин да се дистрибуираат.

Друштвото Кема д.о.о. не е одговорно за повремено нефункционирање на интернет страната, можна неточна информација, а исто така ниту за можна штета настаната при употреба на неточни или непотполни информации. Ниту друштвото Кема д.о.о., ниту некое друго правно или физичко лице, кое земало учество при создавањето и изработката на овие страници за тоа не одговара за било каква штета која може да произлезе од пристапот до употреба или неможност на употреба на информациите на овие страници или за некои други оштетувања или недостатоци во нивната содржина. Друштвото Кема д.о.о. го задржува правото на промена на содржината.

Kema Puconci d.o.o.